Menu
A+ A A-

REGULAMIN BIZLIGA.PL

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - Organizatorem rozgrywek piłkarskich jest firma „AK Sport sp. z o.o.”, zwana dalej „Bizliga.pl”

2 - Regulamin został stworzony przez „Bizliga.pl” i jakiekolwiek zmiany w nim muszą być przez „Bizliga.pl”

3 - „Bizliga.pl” nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych, a każdy uczestnik rozgrywek gra na własną odpowiedzialność, akceptując jednocześnie niniejszy regulamin.

4 - Drużyny, biorące udział w rozgrywkach „Bizliga.pl” zobowiązane są do uiszczenia ustalonej opłaty wpisowego w kwocie i terminie podanej w ofercie na stronie www.bizliga.pl

5 - W momencie braku części bądź całej wpłaty wpisowego drużyna będzie usunięta przez „Bizliga.pl” z rozgrywek kosztem innej, która ureguluje cała wpłatę.

6 - „Bizliga.pl” ma prawo odmówić gry danej drużyny w swoich rozgrywkach bez podania przyczyny.

7 - Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom „Bizliga.pl”.

8 - Podczas rozgrywek obowiązują przepisy PZPN, z wyłączeniem przepisu o spalonym, zmodyfikowanymi karami dla zawodników oraz ilością przebywających na boisku zawodników oraz zakazem wślizgów.

II - ZASADY PUNKTACJI

1 - W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

2 - W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

przy dwóch zespołach:

a) bezpośredni mecz zainteresowanych drużyn;

b) lepszy stosunek bramek we wszystkich spotkaniach całego cyklu rozgrywek;

c) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;

przy więcej niż dwóch zespołach:

przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach „a”, „b” i „c”.

3 - Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

4 – I liga i II liga będą liczyć po 10 zespołów. W każdej lidze gramy systemem każdy z każdym, tj. każdy zespół rozegra 9 spotkań.

5 – Awans wywalczą po dwie najlepsze drużyny, natomiast spadną po dwie najsłabsze drużyny z danej ligi.

6 – W sytuacji, gdyby nastąpiła reorganizacja rozgrywek o przydziale do nowych liga zadecyduje zajęte miejsce w danej lidze /im wyższe miejsce tym większa możliwość gry w wyższej lidze/.

7 - W razie wycofania się drużyny w czasie przerwy między rozgrywkami, powodującymi wakat w klasie wyższej, jej miejsce zajmuje najlepsza drużyna z klasy niższej, która nie uzyskała bezpośrednio awansu. Przy takiej sytuacji nie stosuje się meczu barażowego. Jeżeli drużyna odmówi gry w wyższej lidze, prawo to przechodzi na drużynę, która zajęła miejsce niżej. Gdyby się zdarzyło, iż żadna drużyna niższej ligi nie wyrazi zgody na awans, następni w kolejności będą spadkowicze z wyższej ligi w kolejności zajmowanych miejsc. Ostatecznością jest rekrutacja na to miejsce spośród nowych drużyn spoza ligi.

III - TRANSFERY I SPRAWY KADROWE

1 - Kadra zespołu liczy 18 miejsc na cały sezon i nie wolno wykreślać zawodników. Jedynym przypadkiem wykreślenia są losowe wydarzenia (tj. śmierć, choroba wymagająca min. trzymiesięcznego leczenia itp.).

2 - Zawodnicy mogą zmieniać przynależność klubową, ale pod pewnymi warunkami.

3 - Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się przez zgłoszenie tego faktu organizatorom przed rozpoczęciem meczu oraz wpisaniu go do protokołu meczowego.

4 - Zgłoszony zawodnik spoza ligi (tj. taki, który w danym sezonie nie był zapisany w innej drużynie rozgrywek Bizliga.pl) może od razu zagrać w meczu, jednakże zapisanie musi się odbyć przed rozpoczęciem meczu przez sędziego. W innym przypadku grozi drużynie walkower, za wystawienie nieuprawnionego zawodnika.

5 - Zawodnik transferowany z innego klubu tej samej ligi musi odczekać jeden mecz, a zapisanie musi się także odbyć przed rozpoczęciem meczu przez sędziego w którym dany zawodnik jeszcze nie gra; wpisane dane muszą być kompletne.

6 - Zawodnik musi być zapisany przed meczem swojej nowej drużyny.

7 - Transfery można przeprowadzać z wyłączeniem dwóch ostatnich kolejek i ewentualnych baraży oraz meczów zaległych rozgrywanych po drugiej kolejce od końca ligi.

8 - W drużynie może występować maksymalnie trzech zawodników zgłoszonych do rozgrywek Bizliga.pl, jednak nie może to być zespół występujący w tej samej klasie rozgrywkowej. Dopuszczone jest tylko trzech zawodników w całym sezonie, bez możliwości zmian, wykreśleń itd. Wystawienie w meczu czwartego i więcej zawodnika z innej drużyny, oznacza walkower. Kapitan jest zobowiązany sprawdzić przed zapisaniem takiego zawodnika, ilu posiada takowych w swojej kadrze.

9 - NIE WOLNO ZGŁASZAĆ NOWYCH ZAWODNIKÓW TELEFONICZNIE, POCZTA ELEKTRONICZNĄ ITP., jedynie można zgłaszać zawodników osobiście, wpisując ten fakt na protokole meczowym przed danym meczem, podając pełne dane.

10 - Transferowany zawodnik może zmienić barwy klubowe tylko dwa razy w trakcie sezonu.

IV – KARY

1 - Zawodników obowiązują następujące kary:

a - kara 2 minutowa, czyli żółta karta

c - czerwona kartka tj. opuszczenie przez ukaranego boiska do końca meczu, ale na jego miejsce może po pięciu minutach lub, wejść inny zawodnik rezerwowy.

2 - Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:

a - w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się o dwóch mniej zawodników niż przewidują dane rozgrywki [nie ma tu znaczenia, czy drużyna przeciwna się godzi na grę],

b – w trakcie meczu, w wyniku kar znajduje się o trzech mniej zawodników niż przewidują dane rozgrywki,

c - w danym zespole wystąpił zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny,

d - jeżeli drużyna nie uregulowała płatności w terminie.

3 - Kary Specjalne (stosowane wg poniższego taryfikatora):

a – pchnięcie a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia = min. 5 meczów.

b – wulgarne zachowanie tj. zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) = min. 3 mecze.

c – ponowne w/w przewinienia (recydywa) = kara dyskwalifikacji na min. rok

d – drużyna, która dopuści się większej liczby w/w wykroczeń będzie miała postawione ultimatum, iż kolejny taki incydent kończy się natychmiastowym wydaleniem drużyny z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.

e – przewinienia zawarte w punktach 1 oraz 2 nie muszą być zauważone i odpisane w protokole przez sędziego; wystarczającym dowodem są anonimowe zeznania min. dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie na taśmie video lub min. zeznania jednego obserwatora z ramienia „Bizliga.pl”.

f – „Bizliga.pl” na podstawie wymienionych w punkcie e dowodów ma prawo nałożyć karę na zawodnika, jednak nie niższych niż w punkcie a oraz b.

g - jeżeli kibic (zapisany jako zawodnik w danej drużynie) dopuści się przewinień zawartych w punktach a oraz b jest karany identycznie jakby był wówczas na boisku, gdyż każdy zawodnik będąc na innych meczach na lidze po lub przed swoim meczu czyni to na własną odpowiedzialność.

4 - Kary indywidualne są stosowane wówczas gdy:

a - zawodnik danej drużyny otrzymał czerwoną kartkę (min. 1 spotkanie zawieszenia)

b - wystąpił zawodnik, który miał odczekać karę meczową (2 mecze + ew. zejście z boiska bez możliwości zmiany),

c - kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej,

5 – Kary Specjalne w turniejach dodatkowych (np. Puchar Ligi lub inne turnieje organizowane przez „Bizliga.pl”) przechodzą na rozgrywki ligowe.

V – PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN oraz KWESTIE FORMALNE

1 - Każda drużyna może posiadać do dwudziestu jeden zawodników w kadrze w całym sezonie, bez możliwości skreślenia z listy.

2 - W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach oraz obuwiu do piłki halowej. Obowiązuje zakaz gry we wkrętach !!! Jeżeli nastąpi sytuacja gry w innym obuwiu, to sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.

3 - Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich posiadające widoczne numery na koszulkach, natomiast bramkarz musi posiadać sprzęt bramkarski odróżniający go od reszty zespołu.

4 - Numery na koszulkach muszą być stałe w trakcie meczu (ZAKAZ ZAMIENIANIA SIĘ KOSZULKAMI ITP.).

5 - Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek podejść do obserwatora z ramienia „Bizliga.pl”, sprawdzić strzelców bramek i podpisać protokół meczu.

6 - Drużyna ma obowiązek stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut, a mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (gdyż w innym przypadku będzie walkower). W sytuacji, gdy opóźnienie wynosi mniej niż 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu, a przeciwnik wyrazi zgodę, jest możliwość gry w skróconym wymiarze czas, tak aby kolejny mecz mógł się rozpocząć o czasie.

7 - Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry. Zatwierdzenie zawodnika leży w gestii drużyny, a nie „Bizliga.pl”, który nie bierze odpowiedzialności za nie zgłoszenie o czasie danego zawodnika.

8 - Na boisku do sędziów ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. W żadnym wypadku nie wolno, w stosunku do sędziego, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) obrażać, zastraszać, symulować, uderzyć bądź tym podobne. Pod określeniem „obrażać” uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa NIC mówić do sędziego, a inne zachowanie będzie karane czerwoną kartką. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.

9 - Zawodników grających w rozgrywkach, bądź osób bezpośrednio związanych z danym klubem (trener, opiekun, sponsor, kibic itp.) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów w obrębie boiska, wraz z zapleczem oraz szatni. W razie złamania zakazu „Bizliga.pl” automatycznie nalicza karę umowną w wysokości 100 zł – bez zwracania uwagi. Kara musi być opłacona do kolejnego meczu, w innym przypadku – drużyna nie będzie dopuszczona do meczu.

10 - Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu (tj. przy strefie zmian w okolicy linią środkowej za linią boczną)

11 - Przekładanie meczów jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy drużyna, za zgodą przeciwnika oraz dwóch innych drużyn zamieni się na inny termin, będący w terminarzu. Nie ma możliwość przełożenia meczu w sytuacji, gdy nikt inny nie zagra w początkowym terminie.

12 - Drużyna ma prawo dysponować swoim miejscem w lidze, tj. ma prawo go odstąpić, dokonać fuzji lub wykonać inne czynności zgodne z przepisami PZPN.

13 - Drużyna ma prawo zmieniać nazwę drużyny tylko w czasie przerwy między rozgrywkami. Jedyną formą zmiany nazwy jest podpisanie umowy o sponsoring i wówczas ta nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania ligi.

14 - Dorobek drużyny wycofanej z ligi zostanie anulowany w momencie rozegrania 50 % meczów w danym sezonie. Jeżeli drużyna rozegra więcej niż 50 % meczów ich dorobek pozostaje, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.

15 - W kadrze zespołu może być zapisanych max. dwóch zawodników grających w danym sezonie w rozgrywkach PZPN w danym sezonie w III, II, I lidze oraz Ekstraklasie (np.: zawodnik będący w szerokiej kadrze drużyny, lub zawodnik drugiej drużyny, nie jest traktowany jako piłkarz przykładowo III ligi, do momentu jego występu na boisku odnotowanego w protokole meczowym bądź w prasie). Zawodnicy z niższych lig mogą grać bez ograniczeń. Przepis ten nie dotyczy zawodników, którzy nie skończyli osiemnastu lat lub ukończyli trzydzieści pięć lat.

16 - Wszelka działalność na boisku lub poza nim, sprzeczna z sportową etyką i rzucającą cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzone w czasie rozgrywek przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz niczym nieuzasadniony spadek formy zawodników - spowoduje w oparciu opinię obserwatorów z ramienia Rady Rozgrywek lub innego obserwatora delegowanego przez „Bizliga.pl” następujących sankcji:

a - pozbawienie klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim,

b - nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego,

c - wprowadzenie minusowych punktów w ilości od jednego do trzech w bieżącym lub od nowego cyklu rozgrywkowego.

VI - OBOWIĄZKI SĘDZIÓW

1 - Mur podczas rzutu wolnego musi znajdować się o ok. 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.).

2 - Zapisywać nazwiska strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników.

3 - Karać zawodników, którzy mimo zakazów zwracają się w jakiejkolwiek sposób (tj. komentują decyzję lub przeklinają) do sędziego czerwoną kartką.

4 - Poza kończeniu meczu podpisać protokół oraz wpisać doń strzelców i ukaranych kartkami.

5 - Nie obowiązuje przepis o spalonych. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem.

6 - Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami.

7 - Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.

8 - Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.

9 - Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.

10 - Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.

VII - KWESTIE SZCZEGÓŁOWE

1 - Na boisku drużyna może liczyć max. 6 osób (bramkarz + 5 zawodników z pola)

2 - Czas gry 2 x 20 min. (rozgrywki ligowe) + ew. seria po pięć rzutów karnych (rozgrywki pucharowe, mecz barażowy, itd.); przerwa trwa ok. 2 min.

3 - Zmiany hokejowe (tj. liczba nieograniczona, zmiana musi się dokonać ze strony gdzie znajdują się zawodnicy rezerwowi, poza boiskiem).

VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 - W spornych sytuacjach oparciem są przepisy o grze w piłce nożnej, przepisy PZPN, Kodeks Cywilny oraz bezstronna decyzja „Bizliga.pl”.

2 - Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje „Bizliga.pl”.

3 - „Bizliga.pl” ma prawo wnosić do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego powiadomienia.